แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 เรื่อง โครงสร้างอะตอม

วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ