ภาษาไทย ป.4 - ป.6 คำศัพท์ ชุดที่2

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ประถมปลาย
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ