ภาษาไทย ป.4-ป.6 มาตราแม่กง

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ประถมปลาย
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ