แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พลเมืองดีน่าชื่นชม

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ป.4
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ