เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ป.3

วิชา
การงานอาชีพ
ระดับชั้น
ป.3
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ