เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.5
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ