ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 ปี 2561

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
80 ข้อ
เวลา
120 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ