แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
40 ข้อ
เวลา
120 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ