แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ