แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.4
จำนวน
12 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ