ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก อ.1-อ.3 easy

วิชา
ความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก
ระดับชั้น
ปฐมวัย
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
5 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ