ภาษาไทย ป.4-ป.6 ไทยน่ารู้

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ประถมปลาย
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
5 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ