สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก อ.1 คณิตศาสตร์มหาสนุก

วิชา
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
ระดับชั้น
อ.1
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
55 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ