สัมคมศึกษา ม.4 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
5 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ