แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สุโขทัย

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ป.4
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
50 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ