ภาษาจีน ป. 1 คำศัพท์พื้นฐาน

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
21 ข้อ
เวลา
60 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ