แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
65% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. 781 777 ....... 769 ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง
เฉลย

ลดทีละ 4