แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
65% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. 30,000 + 4,000 + 80 + 2 เท่ากับจำนวนในข้อใด