แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
25% Complete
1 of 16
ข้อที่ 1. ข้อใดเป็นหน่วยวัดความยาวที่ไม่ได้มาตรฐาน