แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. ......., 3, 5, 8, 9 ควรเติมตัวเลขใด ถ้าเรียงลำดับจากน้อยไปมาก