แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. 9, 7, ......, 3, 1 ควรเติมตัวเลขใด ถ้าเรียงลำดับจากมากไปน้อย
เฉลย

ลดทีละ 2