สี่เหลี่ยม ป.6
50% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดที่มีด้านเท่ากันทุกด้าน