สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4
35% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. ข้อความในข้อใดต่อไปนี้ เป็นความแตกต่างระหว่างแก๊สธรรมชาติเหลวและแก๊สปิโตรเลียมเหลว 1. แก๊สธรรมชาติเหลวมีการใช้ในครัวเรือนและยานพาหนะ ส่วนแก๊สปิโตรเลียมเหลวมักใช้ในงานอุตสาหกรรม 2. การนำแก๊สธรรมชาติเหลวมาใช้ประโยชน์ต้องกำจัดแก๊สที่ไม่ใช่สารไฮโดรคาร์บอนออกก่อน ส่วนแก๊สปิโตรเลียมเหลวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลย 3. แก๊สธรรมชาติเหลวเป็นแก๊สผสม สามารถนำไปกลั่นแยกได้น้ำมันเบนซิน ส่วนแก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นแก๊สไฮโดรคาร์บอนซึ่งได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบ