สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4
20% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้ 1. น้ำมันเบนซิน 2. น้ำมันดีเซล 3. น้ำมันก๊าด 4. น้ำมันเชื้อเพลิง 5. น้ำมันหล่อลื่น ข้อใดเรียงลำดับจุดเดือดของผลิตภัณฑ์จากต่ำไปสูงได้อย่างถูกต้อง