สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4
20% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. จากข้อความต่างๆ ต่อไปนี้ 1. แก๊สธรรมชาติเป็นพลังงานสะอาด เพราะสามารถเกิดการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ 2. แก๊สหุงต้มหรือ LPG เป็นแก๊สผสมระหว่างโพรเพนและบิวเทน 3. แก๊สโซฮอล์เป็นสารผสมระหว่างเอทานอลและน้ำมันเบนซิน ข้อความใดที่กล่าวถูกต้อง