สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4
20% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. เหตุผลในข้อใดที่จัดว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด