สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
25% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. การกระทำในข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดการแปลงสภาพของโปรตีน