สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
25% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้โปรตีนแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน