แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติศาสดา
58% Complete
3 of 12
ข้อที่ 3. พระเยซูคริสต์ประกาศคำสอนของศาสนาคริสต์ ซึ่งคล้ายคลึงกับคำสอนของศาสนาใดในอดีต
เฉลย

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดวิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาย