แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติศาสดา
75% Complete
11 of 12
ข้อที่ 11. พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาให้กับชาวโลกอยู่กี่ปี