แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธประวัติ
15% Complete
3 of 13
ข้อที่ 3. บิดาของพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ครองเมืองใด