แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธประวัติ
69% Complete
2 of 13
ข้อที่ 2. ชื่อเดิมของพระพุทธเจ้าคือข้อใด