แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธประวัติ
77% Complete
1 of 13
ข้อที่ 1. ศาสดาของศาสนาพุทธคือบุคคลใด