แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง รัฐธรรมนูญของไทย
70% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
เฉลย

รัฐธรรมนูญใช้บังคับทั่วทั้งประเทศไทย, ไม่ได้บัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ