แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง รัฐธรรมนูญของไทย
10% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะเหตุใด