แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย
20% Complete
11 of 15
ข้อที่ 11. ราชวงศ์จักรีเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรใด