ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4
100% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมภูมิปัญญาไทยด้านใด