วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่8
29% Complete
6 of 14
ข้อที่ 6. 7×(5+8)=(7×5)+(7×8) เป็นไปตามสมบัติข้อใดของจำนวนเต็ม