วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่8
29% Complete
10 of 14
ข้อที่ 10. ถ้า |x+5|=20 แล้ว x จะมีค่าเท่าไรที่ทำให้สมการเป็นจริง