แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
70% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ชาวพุทธจะจัดพิธีกรรมควรคำนึงถึงข้อใดบ้าง
เฉลย

การจัดพิธีกรรมควรต้องคำนึงว่าเป็นพิธีกรรมที่ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ เป็นพิธีกรรมที่เรียบง่ายเน้นความประหยัด ไม่เลี้ยงสิ่งมึนเมา