แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนิกชนตัวอย่าง
30% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. บทบาทที่สำคัญของพุทธบริษัท 4 คือข้อใด
เฉลย

บทบาทที่สำคัญของพุทธบริษัท 4 คือ เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา