แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนิกชนตัวอย่าง
30% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่พุทธบริษัท 4
เฉลย

เนื่องจากพุทธบริษัท 4 ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา