แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประเพณีทั่วไทย
55% Complete
2 of 11
ข้อที่ 2. ประเพณีมีบ่อเกิดจากข้อใด
เฉลย

ประเพณีมีบ่อเกิดจากธรรมชาติ ค่านิยม สภาพสังคม