แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประเพณีทั่วไทย
55% Complete
1 of 11
ข้อที่ 1. ประเพณีหมายถึงอะไร
เฉลย

ประเพณี หมายถึง กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม ส่วนความเจริญงอกงามในวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม คือ วัฒนธรรม อีกทั้งความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมที่ดีงามด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม คือ อารยธรรม