แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน ชุดที่ 2
27% Complete
8 of 11
ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่ผลดีในการกู้ยืมเงิน
เฉลย

ผลดีในการกู้ยืมเงิน คือ ช่วยให้ผู้มีเงินทุนน้อยสามารถลงทุนประกอบอาชีพได้ ผู้มีรายจำกัดมีโอกาสบริโภคสินค้าและบริการได้มากขึ้น ผู้ผลิตและผู้ขายสินค้าได้มากขึ้น และสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้แน่นอนขึ้น