แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน ชุดที่ 2
55% Complete
7 of 11
ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเงิน
เฉลย

เหตุเพราะเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เป็นเครื่องกำหนดราคา และใช้ชำระหนี้ตามกฎหมาย ดังนั้น ก. ข. และ ค. เป็นหน้าที่ของเงินทั้งสิ้น