แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน ชุดที่ 2
55% Complete
5 of 11
ข้อที่ 5. ข้อใดให้ความหมายของโรงรับจำนำแต่ละประเภทได้ถูกต้อง
เฉลย

สถานธนานุเคราะห์ สถาบันทางการเงินที่ให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดำเนินงานโดยกรมประชาสงเคราะห์ ส่วนสถานธนานุบาล สถาบันทางการเงินที่ให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดำเนินงานโดยเทศบาล ข้อ ก.จึงถูกต้อง