แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน ชุดที่ 2
55% Complete
3 of 11
ข้อที่ 3. ข้อใดเป็นสินเชื่อรัฐบาล
เฉลย

สินเชื่อรัฐบาล คือ การที่รัฐบาลกู้ยืมเงินจากประชาชนในรูปของพันธบัตร