ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 19
90% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ข้อใดมีสระต่างจากคำอื่น