แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 กฎหมายน่ารู้
36% Complete
1 of 11
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกฎหมาย
เฉลย

กฎหมาย คือ ข้อบังคับที่รัฐบัญญัติขึ้นใช้บังคับความประพฤติของบุคคลในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นสิ่งที่ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดและต้องรับโทษ